Film Photography Submission By: whythedarkdays

emptinesscamera: mamiya rb67 pro slens: mamiya sekor 3.8/90mmfilm: kodak portra 400 

Film Photography Submission By: whythedarkdays

emptiness

camera: mamiya rb67 pro s
lens: mamiya sekor 3.8/90mm
film: kodak portra 400